Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/lease/domains/lease.com.pl/public_html/index.php on line 4

Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/lease/domains/lease.com.pl/public_html/index.php on line 5

Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/lease/domains/lease.com.pl/public_html/index.php on line 6
Portal Wynajmu

REGULAMIN PORTALU LEASE

 

Rozdział I - Definicje

1. Jako Portal Lease rozumiemy stronę internetową www.lease.pl

2. Pełnoprawny Użytkownik to Użytkownik, który jest zarejestrowany w Portalu Lease.
3. Właścicielem Portalu Lease jest Firma Capital- Service.

Rozdział II - Zasady korzystania z Portalu Lease

4.Serwowanie po portalu Lease w celu wyszukiwania ogłoszeń jest bezpłatne. Jednak wgląd do danych firm,osób prywatnych oferujących swoje produkty jest płatne, określone w cenniku.
5.W portalu Lease wyróżniamy dwa rodzaje zamówień:

- zamówienie STANDARD - klient ma możliwość bezpłatnego złożenia zamówienia interesującej oferty bez żądania terminu zrealizowania zamówienia.

- zamówienie PRIORYTET- po uiszczeniu opłaty według cennika przez klienta redakcja portalu Lease w ciągu dwóch tygodni w zakresie ruchomości, a w przypadku nieruchomości miesiąc czasu przedstawi ofertę.
6. Użytkownik dodając ogłoszenie wyraża zgodę na jego publikację na stronach portalu Lease.
7. Dodając ogłoszenie Użytkownik gwarantuje,że posiada autorskie prawa majątkowe do zamieszczanego ogłoszenia.

Rozdział III - Rejestracja, Pełnoprawni Uczestnicy

8. Rejestracja w Portalu Lease jest darmowa i jednoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
9. Użytkownik dodając Informacje podczas rejestracji gwarantuje, że podane przez niego dane są prawdziwe.
10. Użytkownik podczas Rejestracji lub dodawania Informacji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997, Dz.U.133, Poz.833.

Rozdział IV - Redakcja Portalu

11.Administrator lub Firma Capital-Service mają prawo do usuwania ogłoszeń bez podania przyczyny i posiada prawo do wglądu w dane zamieszczone w bazie portalu Lease.
12. Redakcja z ważnej przyczyny mogą zmienić niniejszy Regulamin po uprzednim powiadomieniu Użytkowników o takiej decyzji. Jeśli w terminie siedmiu (7) dni od powiadomienia Pełnoprawnego Użytkownika o zmianach w Regulaminie nie usunie on swojego Konta, wówczas Redakcja przyjmuje, że zmiany te zostały przez Użytkownika zaakceptowane.Za ważną przyczynę zmiany Regulaminu uważa się w szczególności:
    a. zmianę przepisów prawnych,
    b. utratę uprawnień wymaganych do oferowania poszczególnych usług w portalu Lease,
    c. Utratę praw do domeny lub istotną awarię sprzętu.
13. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za:
    a. Szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z portalu Lease,
    b. za problemy w funkcjonowaniu Portalu Lease, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Redakcja ani firma Capital-Service przy zachowaniu należytej staranności nie byli wstanie przewidzieć, lub, którym nie mogli zapobiec,
    c. Niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystanie z Portalu Lease przez Użytkowników;
    d. Skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie Informacji;
    e. Przerwy w świadczeniu Portalu Lease zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Autorów Serwisu;
    f. Utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Redakcji i firmy Capital-Service.

Rozdział V - Ochrona danych osobowych

14. Wszelkie Informacje podane przez Użytkownika podczas Rejestracji nie będą bez jego wiedzy i zgody w żaden sposób przetwarzane, za wyjątkiem przetwarzania na potrzeby portalu Lease i Capital Service

Rozdział VI - Ustalenia końcowe

15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.
16. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2005r.
17. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.
18. Każdy Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.statystyki www stat.pl